Identiteit van de onderneming 

Fliex
Overkampsweg 9 
3849MS Hierden

E-mail adres: info@fliex.nl
Kvk nummer: 56052715
BTW-identificatienummer: NL002238301B33

Art. 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Wij of ons, handelend onder de naam Fliex in de vorm van een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 56052715.

Opdrachtgever: iedere rechtsper­soon of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechts-verkrijgende en erfgenamen.

Consument: een wederpartij die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wederpartij: de Opdrachtgever en/of Consument

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Dealer: de ondernemingen die een vaste samenwerking met ons hebben voor de afname en wederverkoop van onze producten

Art. 2 Algemeen

1. Wij zijn een groothandel gespecialiseerd in mode, sieraden en accessoires en leveren onze producten in principe alleen aan wederverkopers (al dan niet via een netwerk van dealers, die allen zelfstandig onder-nemer zijn).

2. Wij bieden onze producten ook te koop aan via onze website. Overeenkomsten op afstand met consu-menten, al dan niet gesloten via onze website, komen tot stand met een (dichtstbijzijnde) wederverkoper/ dealer, die zich jegens ons heeft verbonden tot afname van ons en aflevering aan de consument tegen de op onze website aangegeven condities.

3. Bij verkoop op afstand via onze website komen tussen ons en de consument geen verbintenissen tot stand maar op de overeenkomsten met de consument en onze dealers/wederverkopers zijn wel onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

4. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 is alleen van toepassing indien een consument een bestelling kan plaatsen via onze website. In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenrecht is op onze website de volgende informatie verstrekt:

a. de voornaamste kenmerken van onze producten;

b. de bedrijfsinformatie van onze dealers/wederverkopers;

c. de prijs van onze producten incl. belastingen;

d. de bedenktijd en de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst en de kosten daarvan;

e. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de leveringstermijn;

f. de mededeling dat onze producten conform de aanbieding moeten zijn;

g. overige voorschriften van consumentenrecht.

5. Voorts voldoet onze website aan het wettelijk vereiste dat wij aan het begin van het bestelproces duidelijk moeten aangeven welke beperkingen er gelden voor de levering van onze producten en welke betaal-middelen worden aanvaard.

6. Ook voldoet onze website aan het wettelijk vereiste dat onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, wij hem op duidelijke en in het oog springende wijzen moeten wijzen op het genoemde in lid 4 sub a en c en op het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

7. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitslui­tend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

9. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

11. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshande-lingen per e-mail plaats vindt.

 

Art. 3 Aanbiedingen

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en gelden voor maximaal één maand.

2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op onze website geven slechts een indicatie en kunnen, behoudens wezenlijke en ingrijpende afwijkingen, geen aanleiding zijn voor non-conformiteit.

3. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.

4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

5. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen voorzover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop hebben gewezen.

 

Art. 4 Overeenkomst

1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

2. Bij de verkoop van onze producten kan – ook van consumenten, in afwijking van artikel 26 van boek 7 BW – integrale vooruitbetaling worden verlangd in verband met de in tijd beperkte verkoopmogelijkheid en de aard van onze producten. Wanneer vooruitbe-taling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbe-treffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats-gevonden.

3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden door-berekend.

4. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te ver­schaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Art. 5 Prijzen

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

 • gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2010.

 • exclusief B.T.W., evt. in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, consulaire kosten of andere kosten verband houdende met het opmaken van consulaire facturen, certificaten van oorsprong en dergelijke, tenzij het gaat om aanbiedingen op onze website, die tevens is gericht op de consument, in welk geval de prijs incl. belastingen zal worden vermeld,

 • exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en verzekering,

 • vermeld in EURO (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.

2. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften. Ook de consument heeft – in afwijking van artikel 35 van boek 7 BW – dan niet de bevoegdheid om de koop te ontbinden.

 

Art. 6 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuur­datum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter vol­doening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkings-toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

Art. 7 Rente en kosten

1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsge­vonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces­bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.

3. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaats gevonden, maken wij aanspraak op incassokosten. Bent u consument dan worden deze incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zie ook onderstaande staffel.

De buitengerechtelijke incassokosten (excl. BTW) zijn dan als volgt:

 • Minimumtarief € 40,-

 • 15% over eerste € 2.500,00

 • 10% over volgende € 2.500,00

 • 5% over volgende € 5.000,00

 • 1% over de volgende € 190.000,00

 • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Bent u een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan belopen deze incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom verhoogd met verschuldigde rente met een minimum van € 250,-

 

Art. 8 Annulering, opschorting en ontbinding

1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij hier mee instemmen, wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.) met een minimum van € 100,-, als annuleringskosten in rekening gebracht, onvermin-derd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.

2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 • ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 • de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Art. 9 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van ons be­drijf, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2010. Zodra een koop-overeenkomst is gesloten, staat het gekochte voor risico van de wederpartij.

2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.

3. Indien de levering geschiedt op basis van ‘Incoterms’, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.

4. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld of op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren. De consument is verplicht om de zaken af te halen op de dagen waarop deze verhandeld mogen worden, doch uiterlijk op 31 december van het desbetreffende jaar en tijdens onze openingstijden.

5. De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten, gebreken en/of beschadiging te (laten) controleren, terstond na aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat, doch uiterlijk binnen 48 uur.

6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.

7. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schrifte­lijk anders is overeengekomen.

8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).

9. Wederpartij is verplicht om de door ons ter beschikking gestelde emballage aan ons terug te zenden, bij gebreke waarvan wederpartij aan ons (schade) vergoeding (daarvan) verschuldigd is.

 

Art. 10 Transport en risico

1. Het risico van de zaak gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen.

2. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien de zaken volgens de overeenkomst bij ons het magazijn hebben verlaten, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien en voor zover overeengekomen wordt dat wij voor transport zullen zorgdragen, vindt opslag, laden, transport en lossen plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij dient zich tegen bedoelde risico´s verzekeren.

4. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/ verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

 

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.

2. In geval de wederpartij:

 • in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

 • komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

 • enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,

 • nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestel­de termijn te voldoen,

 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel­stelling van zijn bedrijf,

hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

3. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

4. Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.

5. Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

6. Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, data-bestanden en resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Art. 12 Reclames

1. Er is alleen recht op reclame voor fabricagefouten, zowel zichtbare als onzichtbare. 

2. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 48 uur dagen na levering van de betreffende de goederen per e-mail aan info@fliex.nl hebben bereikt, en ten aanzien van onzichtbare gebreken mits inspectie tijdig heeft plaatsgevonden.

3. Reclames ten aanzien van facturen dienen ons binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt.

4. Reclames dienen een nauwkeurige opgave te bevatten van de aard en de grond der klachten

4. Door ingebruikneming en na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het gele-verde, respectievelijk de factuur, te hebben goedge-keurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

5. Slechts indien en voorzover de reclame door ons schriftelijk gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6. In dat geval dienen de geleverde zaken te worden geretourneerd, waarbij het volgende geldt:

 • Vermeld hierbij het factuurnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht(en).

 • Zorg voor voldoende portokosten op de retour-zending.

 • Stuur een kopie van de factuur mee.

 • Het artikel dient in de originele verpakking te zitten.

 • De kosten van de retourzending zijn voor de afzender.

7. Voldoen retourzendingen hier niet aan, dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet aangenomen.

8. Wij hebben het recht om na gegrond bevonden reclame en retournering van de geleverde zaken, dezelfde vervangende zaken te leveren die wel voldoen aan de koopovereenkomst.

Art. 13 Aansprakelijkheid

1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) wet bepaald.

2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval meer belopen dan het totale bedrag van de order.

3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroor­zaakt door het gebruik of de ongeschiktheid van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor het bestemd is.

5. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat onze producten na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: het gebruik anders dan of in strijd met onze gebruiksaanwijzing (op de website).

6. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat onze producten in gebruik zijn genomen, zijn bewerkt, dan wel verwerkt aan derden zijn geleverd. De consument vrijwaart ons en onze dealers/wederverkopers voor alle schade aan derden, veroorzaakt door het (al dan niet onoordeelkundig) gebruik van onze producten.

7. Ten aanzien van door ons geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken in het kader van productaansprakelijkheid (in de zin van titel 3 afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek) en die zaken rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd.

8. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de productent van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

10. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet of niet tijdige levering van zaken indien deze een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden verwacht.

11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

 

Art. 14 Overmacht

1. Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van artijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijk-erwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.

2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan ver­bonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.

5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.

6. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Art. 15 Industriële eigendoms- en auteursrechten

1. Onze dealers/wederverkopers kunnen bestellingen van consumenten ontvangen via onze website (indien dat mogelijk is) of via hun eigen promotie en maken daarbij dan gebruik van onze intellectuele eigendom.

2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door ons ontwikkelde ter beschikking gestelde aanbie-dingen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorberei-dend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons en komen niet toe aan onze dealers/wederverkopers.

3. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveel-voudiging.

4. Het is onze dealers/wederverkopers niet toegestaan om onze aanbiedingen die niet zijn gericht op de consument te herhalen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onze dealers/wederver-kopers dienen bij de verkoop aan consumenten altijd de door ons daartoe gestelde prijzen te hanteren.

5. Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 4 bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.

 

Art. 16 Geheimhouding en privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is mede-gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwe-lijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloos-stelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

 

Art. 17 Toepasselijk recht

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

 

Art. 18 Geschillen

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht:

a. voor zover het betreft overeenkomsten tussen consumenten en ons c.q. onze dealers/weder-verkopers: door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van de consument is gelegen;

b. voor zover het betreft overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever (niet zijnde een consument): door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De honoraria komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

 

Algemene voorwaarden
Art. 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Wij of ons, handelend onder de naam Fliex in de vorm van een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 56052715.

Opdrachtgever: iedere rechtsper­soon of natuurlijk persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechts-verkrijgende en erfgenamen.

Consument: een wederpartij die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep

Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten met een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wederpartij: de Opdrachtgever en/of Consument

Overeenkomst: de overeenkomst tussen ons en de wederpartij.

Dealer: de ondernemingen die een vaste samenwerking met ons hebben voor de afname en wederverkoop van onze producten

Art. 2 Algemeen
1. Wij zijn een groothandel gespecialiseerd in mode, sieraden en accessoires en leveren onze producten in principe alleen aan wederverkopers (al dan niet via een netwerk van dealers, die allen zelfstandig onder-nemer zijn).
2. Wij bieden onze producten ook te koop aan via onze website. Overeenkomsten op afstand met consu-menten, al dan niet gesloten via onze website, komen tot stand met een (dichtstbijzijnde) wederverkoper/ dealer, die zich jegens ons heeft verbonden tot afname van ons en aflevering aan de consument tegen de op onze website aangegeven condities.
3. Bij verkoop op afstand via onze website komen tussen ons en de consument geen verbintenissen tot stand maar op de overeenkomsten met de consument en onze dealers/wederverkopers zijn wel onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
4. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 6 is alleen van toepassing indien een consument een bestelling kan plaatsen via onze website. In overeenstemming met de bepalingen van het consumentenrecht is op onze website de volgende informatie verstrekt:
a. de voornaamste kenmerken van onze producten;
b. de bedrijfsinformatie van onze dealers/wederverkopers;
c. de prijs van onze producten incl. belastingen;
d. de bedenktijd en de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst en de kosten daarvan;
e. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de leveringstermijn;
f. de mededeling dat onze producten conform de aanbieding moeten zijn;
g. overige voorschriften van consumentenrecht.
5. Voorts voldoet onze website aan het wettelijk vereiste dat wij aan het begin van het bestelproces duidelijk moeten aangeven welke beperkingen er gelden voor de levering van onze producten en welke betaal-middelen worden aanvaard.
6. Ook voldoet onze website aan het wettelijk vereiste dat onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, wij hem op duidelijke en in het oog springende wijzen moeten wijzen op het genoemde in lid 4 sub a en c en op het feit dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt.
7. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitslui­tend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met ons worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
9. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
11. Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshande-lingen per e-mail plaats vindt.

Art. 3 Aanbiedingen
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en gelden voor maximaal één maand.
2. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op onze website geven slechts een indicatie en kunnen, behoudens wezenlijke en ingrijpende afwijkingen, geen aanleiding zijn voor non-conformiteit.
3. Wij gaan uit en wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan ons gegeven specificaties, (elektronische) bestanden en andere gegevens waarop wij onze aanbieding baseren.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
5. Indien wij kosten hebben moeten maken om de wederpartij een aanbieding te kunnen doen, hebben wij het recht deze kosten bij de wederpartij in rekening te brengen voorzover wij de wederpartij voorafgaand aan het doen van een aanbieding hierop hebben gewezen.

Art. 4 Overeenkomst
1. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
2. Bij de verkoop van onze producten kan – ook van consumenten, in afwijking van artikel 26 van boek 7 BW – integrale vooruitbetaling worden verlangd in verband met de in tijd beperkte verkoopmogelijkheid en de aard van onze producten. Wanneer vooruitbe-taling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbe-treffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaats-gevonden.
3. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden door-berekend.
4. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te ver­schaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extrakosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kunnen wij de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Art. 5 Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2010.
exclusief B.T.W., evt. in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, consulaire kosten of andere kosten verband houdende met het opmaken van consulaire facturen, certificaten van oorsprong en dergelijke, tenzij het gaat om aanbiedingen op onze website, die tevens is gericht op de consument, in welk geval de prijs incl. belastingen zal worden vermeld,
exclusief kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer/verzend, administratie en verzekering,
vermeld in EURO (€); eventuele tussentijdse koerswijzigingen worden doorberekend.
2. Ingeval van tussentijdse, onvoorziene verhoging van een kostprijsfactor(en) zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel ter zake doende wettelijke voorschriften. Ook de consument heeft – in afwijking van artikel 35 van boek 7 BW – dan niet de bevoegdheid om de koop te ontbinden.

Art. 6 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuur­datum. De op onze bankafschrift aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
2. Alle door wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter vol­doening van de oudste openstaande factuur(en). Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij kunnen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4. Wij hebben de mogelijkheid een kredietbeperkings-toeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art. 7 Rente en kosten
1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsge­vonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en proces­bijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan.
3. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaats gevonden, maken wij aanspraak op incassokosten. Bent u consument dan worden deze incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zie ook onderstaande staffel.
De buitengerechtelijke incassokosten (excl. BTW) zijn dan als volgt:
Minimumtarief € 40,-
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-
Bent u een rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan belopen deze incassokosten 15% van de verschuldigde hoofdsom verhoogd met verschuldigde rente met een minimum van € 250,-

Art. 8 Annulering, opschorting en ontbinding
1. Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren en wij hier mee instemmen, wordt 10% van de orderprijs (excl. B.T.W.) met een minimum van € 100,-, als annuleringskosten in rekening gebracht, onvermin-derd ons recht op volledige schadevergoeding, waaronder begrepen gederfde winst.
2. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij de voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
3. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn onze vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien wij de nakoming van de verplichtingen opschorten, behouden wij de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Art. 9 Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af het magazijn van ons be­drijf, dat wil zeggen ´ex works´ conform Incoterms 2010. Zodra een koop-overeenkomst is gesloten, staat het gekochte voor risico van de wederpartij.
2. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
3. Indien de levering geschiedt op basis van ‘Incoterms’, zullen de op het moment van sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn.
4. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld of op het moment dat wij deze bij hem afleveren of doen afleveren. De consument is verplicht om de zaken af te halen op de dagen waarop deze verhandeld mogen worden, doch uiterlijk op 31 december van het desbetreffende jaar en tijdens onze openingstijden.
5. De wederpartij is verplicht het geleverde op eventuele tekorten, gebreken en/of beschadiging te (laten) controleren, terstond na aflevering, dan wel na ons bericht dat het geleverde ter beschikking van de wederpartij staat, doch uiterlijk binnen 48 uur.
6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveranties, die wij afzonderlijk kunnen factureren.
7. Opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schrifte­lijk anders is overeengekomen.
8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen of indien de wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, worden de zaken door ons voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen en ter beschikking van de wederpartij gehouden tegen voldoening van onze desbetreffende factuur(en).
9. Wederpartij is verplicht om de door ons ter beschikking gestelde emballage aan ons terug te zenden, bij gebreke waarvan wederpartij aan ons (schade) vergoeding (daarvan) verschuldigd is.

Art. 10 Transport en risico
1. Het risico van de zaak gaat over op het moment waarop wij de zaken volgens de overeenkomst ter beschikking hebben gesteld aan de wederpartij, tenzij anders wordt overeengekomen.
2. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien de zaken volgens de overeenkomst bij ons het magazijn hebben verlaten, tenzij anders overeengekomen.
3. Indien en voor zover overeengekomen wordt dat wij voor transport zullen zorgdragen, vindt opslag, laden, transport en lossen plaats voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De wederpartij dient zich tegen bedoelde risico´s verzekeren.
4. De kosten van uitvoering van eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/ verzending, komen voor rekening van de wederpartij.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Geleverde goederen blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden c.q. nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten, door de wederpartij zijn betaald.
2. In geval de wederpartij:
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt,
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestel­de termijn te voldoen,
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doel­stelling van zijn bedrijf,
hebben wij door het louter plaatsvinden van een dergelijke omstandigheid het recht hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.
3. Een opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het door ons gemaakte eigendomsvoorbehoud mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
4. Indien de wederpartij (mede) uit door ons geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de wederpartij die zaak slechts voor ons en houdt de wederpartij de nieuw gevormde zaak voor ons totdat de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; wij hebben in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de wederpartij alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
5. Rechten worden in voorkomend geval aan de wederpartij steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
6. Wij kunnen de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, data-bestanden en resultaten van de dienstverlening van ons onder ons houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de wederpartij alle aan ons verschuldigde bedragen betaald heeft.

Art. 12 Reclames
1. Er is alleen recht op reclame voor fabricagefouten, zowel zichtbare als onzichtbare.
2. Reclames ten aanzien van zichtbare gebreken worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 48 uur dagen na levering van de betreffende de goederen per e-mail aan info@fliex.nl hebben bereikt, en ten aanzien van onzichtbare gebreken mits inspectie tijdig heeft plaatsgevonden.
3. Reclames ten aanzien van facturen dienen ons binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te hebben bereikt.
4. Reclames dienen een nauwkeurige opgave te bevatten van de aard en de grond der klachten
4. Door ingebruikneming en na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het gele-verde, respectievelijk de factuur, te hebben goedge-keurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
5. Slechts indien en voorzover de reclame door ons schriftelijk gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
6. In dat geval dienen de geleverde zaken te worden geretourneerd, waarbij het volgende geldt:
Vermeld hierbij het factuurnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht(en).
Zorg voor voldoende portokosten op de retour-zending.
Stuur een kopie van de factuur mee.
Het artikel dient in de originele verpakking te zitten.
De kosten van de rerourzending zijn voor de afzender.
7. Voldoen retourzendingen hier niet aan, dan gaan deze ongefrankeerd retour naar de afzender. Onvoldoende gefrankeerde pakketten worden niet aangenomen.
8. Wij hebben het recht om na gegrond bevonden reclame en retournering van de geleverde zaken, dezelfde vervangende zaken te leveren die wel voldoen aan de koopovereenkomst.Art. 13 Aansprakelijkheid
1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voorzover door de (Nederlandse) wet bepaald.
2. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval meer belopen dan het totale bedrag van de order.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
4. Alle gevolgen van gebruik door of onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, van het geleverde zijn voor rekening van wederpartij, tenzij anders is overeengekomen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroor­zaakt door het gebruik of de ongeschiktheid van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor het bestemd is.
5. Wij zijn met name niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat onze producten na aflevering verkeerd worden gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: het gebruik anders dan of in strijd met onze gebruiksaanwijzing (op de website).
6. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat onze producten in gebruik zijn genomen, zijn bewerkt, dan wel verwerkt aan derden zijn geleverd. De consument vrijwaart ons en onze dealers/wederverkopers voor alle schade aan derden, veroorzaakt door het (al dan niet onoordeelkundig) gebruik van onze producten.
7. Ten aanzien van door ons geleverde zaken zijn wij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken in het kader van productaansprakelijkheid (in de zin van titel 3 afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek) en die zaken rechtstreeks in deze staat aan de wederpartij zijn geleverd.
8. Indien een of meer door ons geleverde zaken ondeugdelijk zijn, reikt onze aansprakelijkheid nimmer verder dan datgene waarvoor wij de productent van de betreffende zaken aansprakelijk kunnen stellen.
9. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade tengevolge van niet of niet tijdige levering van zaken indien deze een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden verwacht.
11. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons ter uitvoering van de overeenkomst bedienen.

Art. 14 Overmacht
1. Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van artijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijk-erwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd, werkstakingen in ons bedrijf daaronder begrepen.
2. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3. Indien de overmacht naar ons oordeel van tijdelijke aard is of zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
4. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan ver­bonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij anders is overeengekomen.
5. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze zijn verbintenis hadden moeten nakomen.
6. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 15 Industriële eigendoms- en auteursrechten
1. Onze dealers/wederverkopers kunnen bestellingen van consumenten ontvangen via onze website (indien dat mogelijk is) of via hun eigen promotie en maken daarbij dan gebruik van onze intellectuele eigendom.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door ons ontwikkelde ter beschikking gestelde aanbie-dingen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, evenals voorberei-dend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons en komen niet toe aan onze dealers/wederverkopers.
3. Wij hebben, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveel-voudiging.
4. Het is onze dealers/wederverkopers niet toegestaan om onze aanbiedingen die niet zijn gericht op de consument te herhalen, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Onze dealers/wederver-kopers dienen bij de verkoop aan consumenten altijd de door ons daartoe gestelde prijzen te hanteren.
5. Wij kunnen voorwaarden verbinden aan het verlenen van onze in lid 4 bedoelde toestemming, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder mede begrepen.

Art. 16 Geheimhouding en privacy
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is mede-gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien wij, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gehouden zijn vertrouwe-lijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloos-stelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Wederpartij vrijwaart ons voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie door de wederpartij wordt gehouden of waarvoor de wederpartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de wederpartij bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan ons toerekenbaar zijn.

Art. 17 Toepasselijk recht
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Overige internationale regelingen die op de overeenkomst van toepassing zouden kunnen zijn, worden eveneens uitgesloten voor zover de betreffende regeling uitsluiting toelaat.

Art. 18 Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht:
a. voor zover het betreft overeenkomsten tussen consumenten en ons c.q. onze dealers/weder-verkopers: door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van de consument is gelegen;
b. voor zover het betreft overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever (niet zijnde een consument): door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. De honoraria komen ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 www.fliex.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel